Voorbeeldbrief verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Houd bij verlenging rekening met het volgende;

Ketenregeling

De ketenregeling is een wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten je achter elkaar met een werknemer kunt sluiten, voordat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

De ketenregeling kent twee maxima. Allereerst mag je maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten achter elkaar sluiten met een werknemer. Het vierde tijdelijke arbeidscontract is automatisch een vast arbeidscontract. Zit er een tussenpoos van meer dan zes maanden tussen de verschillende tijdelijke arbeidsovereenkomsten? Dan wordt de keten doorbroken en begint de telling opnieuw.

Daarnaast mag je in drie jaar tijd maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten sluiten met een werknemer. Na die drie jaar ontstaat ook automatisch een vast arbeidscontract. Zit er een tussenpoos van minder dan zes maanden tussen de arbeidscontracten, dan telt de tussenpoos mee voor de berekening van deze termijn. Is er een tussenpoos van meer dan zes maanden, dan gaat de keten opnieuw lopen.

Concurrentiebeding, relatiebeding en coachingbeding

ls in het voorgaande arbeidscontract een concurentiebepaling opgenomen, dan moet je dat beding in de verlenging van het contract expliciet opnemen. Anders is het niet geldig voor het volgende contract.

Aanzegging

Je bent verplicht om aan medewerkers met een tijdelijk contract van zes maanden of langer minimaal één maand voordat dit contract afloopt te laten weten of je het contract al dan niet verlengt (aanzegging). Als je de tijdelijke arbeidsovereenkomst wilt voortzetten, dan moet je bovendien in de aanzegging zetten onder welke voorwaarden je dat doet.

Voorbeeldbrief

Aangetekend verzonden met bericht van ontvangst en per gewone post

[naam werknemer]

[adres]

[plaats]

[plaats], [datum],

Betreft: Aanzegging

Geachte [naam werknemer],

Op [datum] eindigt jouw tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege.

Hierbij laten we je weten dat wij jouw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd graag verlengen voor de duur van [aantal] maanden. Aldus eindigt jouw (verlengde) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege per [datum].

Alle overige bepalingen in de met jou gesloten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, getekend op [datum] blijven onverminderd van kracht.

Ik verzoek je vriendelijk om – als je dit aanbod aanvaardt – deze brief binnen vijf werkdagen, voorzien van uw handtekening [(ingeval van concurrentiebepalingen;) en voorzien van de door jou ondertekende bijlagen], aan mij te retourneren.

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Voor akkoord getekend

te [plaats] d.d. [datum]                                                                         te [plaats] d.d. [datum]

[naam en functie]                                                                                  

[naam werkgever]                                                                                  [naam werknemer] Werknemer