Algemene voorwaarden

Copyright © 2024 LexisNexis Risk Solutions. ​​

RELX en het RE symbool zijn handelsmerken van RELX Intellectual Properties SA en worden onder licentie gebruikt.

Voorwaarden Internetdiensten en websites (NL)

De internetdiensten en websites van LNRS Data Services B.V. (hierna ook aangeduid met “LexisNexis Risk Solutions” of “wij”) worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten en websites te gebruiken, word jij (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van LexisNexis Risk Solutions berusten bij LexisNexis Risk Solutions, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van LexisNexis Risk Solutions.

LexisNexis Risk Solutions behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van LexisNexis Risk Solutions en haar toeleveranciers op de inhoud van de internetdiensten en websites van LexisNexis Risk Solutions, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan LexisNexis Risk Solutions c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten en websites van LexisNexis Risk Solutions slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van LexisNexis Risk Solutions op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van LexisNexis Risk Solutions en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. LexisNexis Risk Solutions noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van LexisNexis Risk Solutions is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van LexisNexis Risk Solutions c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van LexisNexis Risk Solutions aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. LexisNexis Risk Solutions is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van LexisNexis Risk Solutions voor gebruiker.

Op elk gebruik van de internetdiensten en websites van LexisNexis Risk Solutions zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient je:

 • in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
 • alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en
 • de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

Jij dient je te onthouden van de volgende handelingen:

 • gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
 • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan personen van wie je het emailadres via de internetdiensten en websites van LexisNexis Risk Solutions heeft verkregen;
 • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van LexisNexis Risk Solutions;
 • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
 • het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en
 • het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Indien je materialen of bijdragen naar de internetdiensten en websites van LexisNexis Risk Solutions zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleen je ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), jouw naam in verband daarmee te publiceren, en jouw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. Jij staat er voor in dat je met betrekking tot alle door jou ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en jij vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Op het gebruik van onze internetdiensten en websites is ons Privacy beleid van toepassing.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms) rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de internetdiensten en websites van LexisNexis Risk Solutions. Indien je meent dat er inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten, verzoeken wij jou ons te voorzien van de volgende informatie:

 • jouw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens jou inbreuk is gemaakt;
 • een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreuk makende materiaal is aangetroffen;
 • een verklaring van jou dat je te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik;
 • een verklaring van jou dat de door jouw verstrekte informatie juist is en dat jij bevoegd bent om op te treden;
 • jouw handtekening en een kopie van je legitimatiebewijs.

Je kunt de informatie zenden aan:

LNRS Data Services B.V.
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 152
1000 AD Amsterdam

Op onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Per 17 april 2024 zijn de algemene voorwaarden vernieuwd. De nieuwe algemene voorwaarden kun je hier raadplegen.

Algemene inkoopvoorwaarden

Onze Inkoop Voorwaarden kun je via deze link openen.

Applicatievoorwaarden Brightmine

Onze applicatievoorwaarden Brightmine kun je via deze link openen.

Applicatievoorwaarden Brightmine Checkit

Onze applicatievoorwaarden Brightmine Checkit kun je via deze link openen.

Aanvullende voorwaarden Brightmine Publix

Onze aanvullende voorwaarden voor Publix kun je via deze link openen.

Brightmine Legal Advice voorwaarden

Onze Brightmine Legal Advice voorwaarden(voor zowel onze basis als zorg module) kun je via deze link openen.

Voorwaarden Brightmine CAO & API

Onze voorwaarden voor CAO & API kun je via deze link openen.


Terms & conditions NL (English translation) 

Copyright © 2024 LexisNexis Risk Solutions.

RELX and the RE symbol are trade marks of RELX Intellectual Properties SA, used under license.

Internet services and websites conditions

The internet services and websites of  LNRS Data Services B.V. (hereinafter also to be referred to as “LexisNexis Risk Solutions” or “we”) are made available to you under the following terms and conditions. By using the internet services and websites you (the “user”) are deemed to have accepted this disclaimer and the terms of use.

All rights to the contents of the internet services and websites of LexisNexis Risk Solutions are vested in LexisNexis Risk Solutions, in so far as these rights are not vested in third parties whose material has been made available on the internet services and websites of LexisNexis Risk Solutions.

LexisNexis Risk Solutions reserves the copyright to the contents of the internet services and websites.

The user acknowledges the proprietary rights and intellectual property rights, inclusive of data base rights, of LexisNexis Risk Solutions and its suppliers to the contents of the internet services and websites of LexisNexis Risk Solutions, both in its entirety and parts thereof, and/or included in all information that is demonstrably based thereupon and/or derived therefrom, notwithstanding whether such information based thereupon and/or derived therefrom is (also) the product of processing, improvement or adaptation by another party not being LexisNexis Risk Solutions and/or its suppliers.

The user may consult and use the contents of the internet services and websites of LexisNexis Risk Solutions only for personal use.

The user is not allowed to disclose, reproduce or sell the information obtained from the internet services and websites of LexisNexis Risk Solutions on a non-incidental basis, in whatever form, including, whether or not after processing, to integrate this information in networks or to show it or have it appear on various computer screens or to otherwise disclose this information.

The processing of the data on the internet services and websites of LexisNexis Risk Solutions and the establishment thereof was performed to the best of knowledge and with the utmost care. However, neither LexisNexis Risk Solutions nor its suppliers can guarantee the correctness and the completeness of the information that has been saved on the internet services and websites of LexisNexis Risk Solutions and therefore, with the exception of intent or gross negligence on the part of LexisNexis Risk Solutions and/or its suppliers, they are not liable for damage occurred as a result of incorrectness, incompleteness or unlawfulness of the contents of the information offered via the internet services and websites of LexisNexis Risk Solutions. We are not responsible for the contents of the material which is placed on the website or through the website by third parties. The party that has supplied this material is responsible for the contents thereof. The user must always verify the correctness of the information that is of essential interest to the user. LexisNexis Risk Solutions is not liable if the user cannot access the internet services and websites of LexisNexis Risk Solutions or if these internet services and websites are not available as a result of an interruption.

The following terms and conditions apply to each and every use of the internet services and websites of LexisNexis Risk Solutions. When you use these internet services and websites you must:

 • act in accordance with all applicable statutory provisions;
 • comply with all applicable codes of conduct; and
 • comply with instructions that we may provide.

You must refrain from the following activities:

 • use of the internet services and websites in a manner that is detrimental to us or to our affiliated companies, our customers, other users of our internet services and websites or third parties;
 • sending unwanted messages of a commercial nature (‘spam’) to persons whose e-mail address you have obtained through the internet services and websites of LexisNexis Risk Solutions;
 • altering, damaging, disconnecting, overloading, hindering or obstructing the use of the internet services and websites of LexisNexis Risk Solutions;
 • threatening, insulting, discriminating or hindering others;
 • supply of material or messages which are or may be interpreted to be intentionally incorrect, threatening, insulting, discriminating, intimidating, unlawful, defamatory, vulgar, obscene, humiliating, misleading or fraudulent, or that contain explicit or graphical descriptions of sexual acts, or that infringe the privacy of others;
 • distribution of viruses or other files that contain harmful components.

Any material or contributions you may send to the internet services and websites of LexisNexis Risk Solutions will be deemed not to be confidential. By sending this material or contributions to the internet services and websites of LexisNexis Risk Solutions you grant us an unrestricted, worldwide, perpetual, irrevocable, non-exclusive and fully sub-licensable right to use this material and contributions for this and other websites, to publish, modify, translate, remove (whether or not at the request of third parties) this material and contributions, to publish your name in connection thereto and to disclose your data to third parties if we, in our reasonable opinion, are obligated to do so. You guarantee that you are authorized to grant such permission to us with regard to all material and contributions you have submitted and you shall indemnify us against all third-party claims in this respect.

Our Privacy Policy applies to the use of our internet services and websites.

We respect the rights and intellectual property rights of third parties, and we expect the same from the users of the internet services and websites of LexisNexis Risk Solutions. If you believe that your rights are being infringed, we request you to provide us with the following information:

 • your address, telephone number and e-mail address;
 • a description of the work protected by copyright or any other right which you believe is being infringed;
 • a description of the location of the allegedly infringing material;
 • a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized;
 • a statement by you that the information submitted by you is accurate and that you are authorized to act;
 • your signature and a copy of your proof of identity.

If you have a request or would like to receive more information please contact us via the address below:

Legal Department of LNRS Data Services B.V.
P.O. Box 152
1000 AD Amsterdam
The Netherlands
jz@lexisnexisrisk.com

See above for relevant documentation relating to NL terms and conditions.