Stageovereenkomst

Geen arbeidsovereenkomst

je moet vermijden dat de stageovereenkomst het karakter krijgt van een arbeidsovereenkomst, aangezien dit problemen oplevert met de loonheffingen.

Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst hangt af van drie zaken:

 • Het moet duidelijk zijn dat het werk van de stagiair voornamelijk is gericht op het uitbreiden van de eigen kennis en het opdoen van ervaring in het kader van een bepaalde opleiding. Staat het ‘leren’ tijdens de stageperiode centraal, dan worden de werkzaamheden niet als ‘arbeid’ beschouwd.
 • De Belastingdienst onderscheidt drie soorten arbeidsverhoudingen: de civielrechtelijke en de fictieve dienstbetrekking of geen dienstbetrekking. Als een stagiair voor elk uur dat hij stage loopt loon ontvangt, dan zal de Belastingdienst in veel gevallen het standpunt innemen dat er sprake is van een dienstbetrekking. Ontvangt de stagiair geen loon maar wel een stagevergoeding, dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. Als de stagiair alleen een (onkosten)vergoeding ontvangt voor de werkelijke kosten (bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding), is er helemaal geen sprake van een dienstbetrekking.
 • Ten slotte speelt de hoogte van de stagevergoeding een rol bij het bepalen van de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst. De wetgeving stelt hierbij geen harde normen, maar stelt dat de vergoeding ‘normaal’ moet zijn. Je moet dus uitkijken met te hoge vergoedingen.

Inhoud

In de stageovereenkomst moet in ieder geval de volgende informatie worden vermeld:

 • De naam, het adres en de woonplaats van de stagiair, de werkgever, de opleidingsinstantie en het Landelijk Orgaan voor Beroepsonderwijs. Meer informatie over deze instantie staat op www.digischool.nl;
 • de geboortedatum van de stagiair;
 • de opleiding die de stagiair volgt;
 • de inhoud van het werk;
 • de hoogte van de stagevergoeding;
 • de onkostenvergoedingen;
 • het aantal vakantie- en verlofdagen;
 • de plicht van de stagiair om zich te houden aan de regels van de organisatie;
 • de aard van de begeleiding vanuit school en vanuit het bedrijf;
 • bescherming tegen risico’s door werkgever en stagiair;
 • betaling van de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering tijdens de stage;
 • verzekeringen;
 • de te behalen resultaten;
 • hoe en wanneer de overeenkomst vroegtijdig kan worden ontbonden.

Beëindiging

Een stageovereenkomst eindigt in het algemeen als de afgesproken periode afgelopen is. Het kan echter voorkomen dat de overeenkomst vroegtijdig wordt ontbonden, bijvoorbeeld omdat de stagiair slecht functioneert of wangedrag vertoont. Ook de opleidingsinstantie kan ervoor kiezen de overeenkomst stop te zetten, bijvoorbeeld omdat de stagebegeleider de stagiair niet op zijn plek vindt binnen het bedrijf. De initiatiefnemer moet de andere partijen schriftelijk informeren over de vroegtijdige beëindiging.

In dienst na stage

Het komt geregeld voor dat de werkgever de stagiair na afloop van de stage een arbeidsovereenkomst aanbiedt. De afdeling HRM mag in dat geval alleen een proeftijd in de arbeidsovereenkomst opnemen als de werkzaamheden van de stagiair veranderen. Is dit niet het geval, dan heeft de werkgever tijdens de stageperiode al voldoende tijd gehad om te beoordelen of de nieuwbakken werknemer voldoet.