Veelgestelde vragen over bedrijfsmaatschappelijk werk

Wat zijn de voordelen van bedrijfsmaatschappelijk werk?

Veel werkgevers zetten bedrijfsmaatschappelijk werk in om prestatievermindering, ziekteverzuim en uitval te voorkomen. Bovendien kan een bedrijfsmaatschappelijk werker worden ingezet voor coaching van leidinggevenden en bij voorlichting.

Is het aanbieden van bedrijfsmaatschappelijk werk verplicht?

Het aanbieden van bedrijfsmaatschappelijk werk is geen wettelijke verplichting van een werkgever.

Wat doet een bedrijfsmaatschappelijk werker?

De hoofdtaak van bedrijfsmaatschappelijk werk is de begeleiding van individuele medewerkers met psychosociale problemen. Enkele voorbeelden van problematiek die een medewerker met bedrijfsmaatschappelijk werk kan bespreken, zijn:

 • hoge werkdruk;
 • psychische en/of fysieke stressklachten;
 • piekeren, lusteloosheid, slapeloosheid;
 • samenwerkingsproblemen met collega’s of leidinggevenden;
 • onzekerheid en spanning als gevolg van overplaatsing of een reorganisatie;
 • onzekerheid over de functie en het eigen functioneren;
 • problemen met persoonlijke effectiviteit, communicatie of assertiviteit;
 • re-integratie na langdurig ziekteverzuim;
 • privéproblemen die het werk beïnvloeden, zoals relatieproblemen of schuldenproblematiek.

Als de aanbieder van bedrijfsmaatschappelijk werk hiervoor specifieke, aantoonbare expertise in huis heeft, kunnen bedrijfsmaatschappelijk werkers ook de volgende taken hebben:

 • optreden als vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen;
 • nazorg verlenen bij ongewenste omgangsvormen, bijvoorbeeld na een agressie-incident.

Waar nodig verwijst de bedrijfsmaatschappelijk werker bijvoorbeeld door naar een psycholoog, schuldhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, een juridische instantie, een bedrijfsarts of huisarts.

Heeft een bedrijfsmaatschappelijk werker een geheimhoudingsplicht?

Een bedrijfsmaatschappelijk werker gaat op grond van de beroepscode vertrouwelijk om met informatie uit gespreken met medewerkers. Hij heeft een geheimhoudingsplicht, ook tegenover de werkgever. Zonder nadrukkelijke instemming van de medewerker vindt er geen overleg over zijn problematiek met anderen plaats. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor andere personeelsleden van de aanbieder, zoals administratieve medewerkers. De aanbieder van bedrijfsmaatschappelijk werk moet zich verder houden aan de bepalingen van de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming, over de omgang met (vertrouwelijke) informatie.

Hoe is bedrijfsmaatschappelijk werk georganiseerd?

Enkele grote ondernemingen hebben bedrijfsmaatschappelijk werk in de eigen organisatie ondergebracht, bijvoorbeeld als onderdeel van de HR-afdeling. De meeste bedrijven huren bedrijfsmaatschappelijk werk extern in bij een arbodienst of een gespecialiseerd bureau. Bij veelvuldig gebruik van de diensten van een extern bureau worden werkafspraken doorgaans vastgelegd in een (jaar)contract.

Hoe kies je een aanbieder van bedrijfsmaatschappelijk werk?

Bij het kiezen van de meest geschikte aanbieder van bedrijfsmaatschappelijk werk kunnen, naast de tarieven, de volgende aspecten een rol spelen:

 • cijfers over effectiviteit van gesprekken met medewerkers in andere bedrijven;
 • referenties van andere (vergelijkbare) klantbedrijven die de aanbieder kan doorgeven;
 • visie: in hoeverre staat in gesprekken met medewerkers de eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en persoonlijke groei van de medewerker centraal?
 • aanwezige expertise: zo nodig toegespitst op specifieke thema’s als schuldenproblematiek, nazorg na agressie, optreden als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag;
 • het feit dat de aanbieder de beroepscode, het beroepsprofiel en het professionele statuut van de BPSW, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk onderschrijft;
 • of de bedrijfsmaatschappelijk werkers bij BPSW zijn geregistreerd in het beroepsregister, zodat hun vakbekwaamheid wordt geborgd;
 • nabijheid van locatie(s), dan wel de mogelijkheid tot het houden van gesprekken in het eigen bedrijf;
 • omgang met privacy. Aanbeveling: vraag om een document waarin is beschreven hoe de aanbieder voldoet aan de AVG-voorschriften over omgang met vertrouwelijke informatie;
 • wachttijd: hoe snel een medewerker na een aanvraag terecht kan, wat de openingstijden zijn;
 • aanwezigheid klachten- en geschillenregeling;
 • aansluiting bij medewerkers: in hoeverre de aanbieder aansluit bij het opleidingsniveau, de spreektaal en de belevingswereld van de medewerkers;
 • de kwaliteit van het jaarverslag: het verdient de aanbeveling om een volledig geanonimiseerd jaarverslag op te vragen dat de aanbieder van bedrijfsmaatschappelijk werk heeft opgesteld voor een ander bedrijf om de kwaliteit daarvan te beoordelen.

Hoe maak je afspraken met een externe aanbieder van bedrijfsmaatschappelijk werk?

De afspraken over het bedrijfsmaatschappelijk werk leg je vast in een contract met de externe aanbieder van bedrijfsmaatschappelijk werk vastleggen. Naast praktische afspraken over bijvoorbeeld tarieven en facturering zijn dit belangrijke thema’s:

 • aantal gesprekken per werknemer
 • contact bedrijfsmaatschappelijk werk en HR
 • jaarverslag aanbieder
 • bekendmaking onder het personeel
 • procedures bedrijfsmaatschappelijk werk
 • geheimhouding en omgang met werknemers
 • vastlegging activiteiten

Hoe maak je bedrijfsmaatschappelijk werk bekend bij het personeel?

Zorg dat in de communicatie naar werknemers over het bedrijfsmaatschappelijk werk minstens deze drie punten centraal staan:

 • Wat kan bedrijfsmaatschappelijk werk betekenen voor een medewerker?
 • Hoe kan een medewerker een gesprek aanvragen?
 • De geheimhoudingsplicht van de bedrijfsmaatschappelijk werkers.

Eventueel kan een bedrijfsmaatschappelijk werker zich voorstellen aan de medewerkers, bijvoorbeeld bij een personeelsbijeenkomst.

Moet de ondernemingsraad instemmen met bedrijfsmaatschappelijk werk?

Bij het voornemen tot invoeren, wijzigen of intrekken van een regeling op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk moet een werkgever instemming vragen aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Het medezeggenschapsorgaan heeft verder recht op het jaarverslag en kan ook een vertegenwoordiger van de aanbieder van bedrijfsmaatschappelijk werk uitnodigen in een vergadering, bijvoorbeeld om het jaarverslag te bespreken.