Highlights: nieuwe cao kinderopvang

De werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) hebben met vakbond CNV een cao-akkoord voor de kinderopvang bereikt. Een belangrijke afspraak in deze cao, die een looptijd heeft van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022, betreft het salaris:

  • per 1 juli 2021 stijgen de salarissen met 0,5%;
  • in september 2021 ontvangt iedere medewerker een eenmalige uitkering van 0,5%;
  • per 1 juli 2022 stijgen de salarissen met 1,0%;
  • per 1 september 2022 stijgen de salarissen met 0,5%.

Een andere relevante verandering is dat het aantal niet-groepsgebonden uren met ingang van 1 januari 2022 met 4 uur wordt verhoogd naar 50 uur per fte per jaar per vestiging. Ook de jaarurensystematiek (JUS) wordt gewijzigd. Het maximale saldo min- of plus-uren dat een medewerker kan opbouwen, wordt verlaagd naar maximaal 2 weken. Dit geldt alleen voor medewerkers die volledig werkzaam zijn in de dagopvang.

Status cao

Ondanks dit akkoord is er onvrede bij kinderopvanglocaties, omdat er in hun ogen in de cao Kinderopvang geen goede afspraken zijn gemaakt over de hoge werkdruk in de branche. Om die reden vinden er onder meer stakingen plaats.

Voor de cao Kinderopvang 2021-2022 is een algemeenverbindendverklaring aangevraagd bij het ministerie van SZW. Als de cao inderdaad algemeen verbindend wordt verklaard, geldt deze voor alle werkgevers en werknemers in de branche kinderopvang.