Moet de werkgever een thuiswerkplek inrichten?

Hoewel thuiswerken ook voor Corona al aan populariteit aan het winnen was, hebben veel werknemers én werkgevers de voordelen van thuiswerken in de afgelopen maanden aan den lijve ondervonden. De voorspelling van velen is dan ook dat gedeeltelijk thuiswerken ook ‘na Corona’ een gebruikelijk onderdeel van de werkweek wordt. Maar moet je als werkgever een thuiswerkplek inrichten?

Als je als werkgever van je werknemer verlangt dat hij thuiswerkt – zoals bijvoorbeeld nu vaak het geval is vanwege de coronamaatregelen – dan wordt ook van je verlangd dat je zorgt dat de werknemer veilig thuis kan werken. Dat kan betekenen dat je als werkgever beeldschermen, muizen, toetsenborden en stoelen ter beschikking moet stellen, als de werknemer de zelf niet heeft.

Maar in een ‘normaal’ geval waarin de werknemer zelf aangeeft dat hij graag gedeeltelijk wil thuiswerken, hoeft de werkgever de thuiswerkplek van de werknemer niet in te richten. De werknemer heeft immers als alternatief om op kantoor in een volledig ingerichte werkplek aan de slag te gaan.

Wat wél van de werkgever wordt verwacht is dat hij controleert en in de gaten blijft houden of de thuiswerkplek voldoet aan de arbonormen. Hij kan dat bijvoorbeeld doen door bij de werknemer langs te gaan. Maar niet iedere werknemer zal dat op prijs stellen. De werkgever kan de werknemer ook vragen om een foto te nemen van zijn thuiswerkplek of om een checklist in te vullen. Met die foto of checklist kan de werkgever dan samen met de werknemer de thuiswerkplek controleren. Er kan ook voor worden gekozen om een deskundige te laten controleren of de thuiswerkplek voldoet aan de arbonormen.

Zorgplicht

Zowel in het arbeidsrecht (art. 7:658 BW) als in de Arbowet (art. 3) is geregeld dat het in beginsel aan de werkgever is om te zorgen dat zijn werknemers hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen. Dat geldt óók als een werknemer thuis werkt. De werkgever moet voorkomen dat werknemers door hun werk fysieke of psychische klachten krijgen.

De regels

In het Arbobesluit is verder uitgewerkt welke regels gelden voor ‘plaatsonafhankelijke arbeid’, waaronder thuiswerken ook valt. (art. 1.43 tot en met 1.53). In het Arbobesluit staan bovendien regels waaraan beeldschermarbeid moet voldoen (art. 5.4 en 5.7 tot en met 5.12) en in de Arboregeling (artikelen 5.1 tot en met 5.3) staat bovendien nog dat de werkgever moet zorgen dat de thuiswerkplek voldoet aan de ‘ergonomische beginselen’.

Risico-inventarisatie thuiswerkplek

Algemeen geldt dan nog dat van de werkgever wordt verlangd dat hij in een RI&E inventariseert welke risico’s het thuiswerken voor zijn werknemers met zich meebrengen en maatregelen nemen om die risico’s te beperken. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het binnen de perken houden van de arbeidstijden en aan het reguleren van mailverkeer buiten werktijd om stress risico’s te vermijden.

Meer weten? In Brightmine staat er een checklist met aandachtspunten die belangrijk zijn bij het invoeren van een thuiswerkregeling.