Voorbeeld autoreglement

Functie CHRO

Voorbeeld Autoreglement

Let op

 • Andere benamingen voor autoreglement zijn: berijdersreglement, berijdersovereenkomst, leaseauto-overeenkomst, leasecontract, overeenkomst leaseauto of gebruikersovereenkomst leaseauto;
 • Let op dat een werknemer die een leaseauto ter beschikking gesteld krijgt, het autoreglement uitgereikt krijgt en dit vóór ontvangst van de auto tekent;
 • Het autoreglement kan ook onderdeel uitmaken van een personeelshandboek;
 • In het autoreglement zijn ook bepalingen opgenomen met betrekking tot elektrisch rijden en de vergoeding van het plaatsen van laadpalen bij de werkgever en de woning van de werknemer.

Inleiding

1.           Aan de werknemers die voor de uitoefening van hun functie een auto nodig hebben, kan de werkgever besluiten een leaseauto toe te kennen. Voor werknemers die gebruik maken van een leaseauto, dienen zich aan de hierna genoemde regels te houden.

2.           Dit autoreglement treedt in werking op [datum] en geldt voor onbepaalde tijd. Alle voordien overeengekomen afspraken en regelingen die afwijken van dit reglement vervallen met ingang van dit reglement.

Leaseovereenkomst

1.           De leasemaatschappij, in dit geval [naam leasemaatschappij], is de eigenaar van de auto’s en heeft de auto’s voor een bepaalde periode aan de werkgever ter beschikking gesteld. [naam leasemaatschappij] verricht daarnaast een aantal bijkomende diensten. Deze diensten omvatten het beheer, betaling van de motorrijtuigenbelasting, schadebehandeling, begeleiding van onderhoud en reparatie en het – zo nodig – ter beschikking stellen van een vervangende auto.

2.           De werkgever stelt, aan de hand van door haar opgestelde toekenningcriteria, de auto’s op haar beurt ter weer beschikking aan haar werknemers.

Gebruiksovereenkomst

Als de werkgever met een werknemer de terbeschikkingstelling van een leaseauto overeen komt, dan zal daartoe een aparte gebruiksovereenkomst ten aanzien van de aan de werknemer ter beschikking te stellen auto worden opgesteld. Zowel de inhoud van die gebruiksovereenkomst als hetgeen hier is bepaald, geldt tussen partijen.

Toewijzing leaseauto

1.           Een werknemer komt niet eerder in aanmerking voor een leaseauto dan na het verstrijken van de proeftijd.

2.           Wanneer de werknemer in het kader van zijn functie minimaal 15.000 [of een ander aantal] zakelijke kilometers per jaar rijdt en/of het voor de uitoefening van de functie gewenst is dat de werknemer beschikt over een leaseauto, kan de werkgever besluiten een leaseauto aan de werknemer ter beschikking te stellen. Onder ‘zakelijke kilometers’ wordt verstaan kilometers die zijn gemaakt in het kader van zakelijke reizen. Woon- werkverkeer valt daar ook onder.

3.           In principe wordt er onderscheidt gemaakt tussen de volgende functiecategorieën

a.           Functiecategorie 1: Buitendienstwerknemer

b.           Functiecategorie 2: Senior buitendienstwerknemer

c.           Functiecategorie 3: Leidinggevende uitvoerend niveau

d.           Functiecategorie 4: Leidinggevende op middenkader niveau

4.           Aanvraag

Als de werkgever aan de werknemer aangeeft dat hij bereid is om de werknemer een leaseauto ter beschikking te stellen, dan kan de werknemer een aanvraag leaseauto indienen. De werknemer kan ook op eigen initiatief een – in dat geval onderbouwde – aanvraag leaseauto, voorzien van een kopie van een in Nederland geldend rijbewijs, bij de werkgever indienen.

5.           Wanneer een werknemer – bijvoorbeeld door wijziging van zijn functie – niet meer voor een leaseauto uit een bepaalde klasse in aanmerking komt of als hij in het geheel niet meer voor een leaseauto in aanmerking komt, kan de werkgever bepalen dat de werknemer de resterende looptijd van de leaseovereenkomst uitrijdt.

6.           Parttimers die per week 24 uur of minder werken, komen in principe niet in aanmerking voor een leaseauto.

Uitsluiting reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Werknemers aan wie een leaseauto is toegekend, zijn uitgesloten van de regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer.

Normleasebedrag

1.           Het maximale normleasebedrag (inclusief brandstofkosten) zal door de werkgever worden vastgesteld.

2.           Het normleasebedrag is gebaseerd op een [benzine/dieselauto], [aantal] kilometer per jaar en een looptijd van [aantal] maanden. Gedurende de van tevoren vastgestelde periode zijn deze leasebedragen maatgevend. Hierbij gaat het alleen om personenauto’s voorzien van een geel kentekenbewijs.

3.           Normleasebedragen:

a.           Functiecategorie 1:     EUR [bedrag] per maand exclusief brandstofkosten

b.           Functiecategorie 2:     EUR [bedrag] per maand exclusief brandstofkosten

c.           Functiecategorie 3:     EUR [bedrag] per maand exclusief brandstofkosten

d.           Functiecategorie 4:     EUR [bedrag] per maand exclusief brandstofkosten

4.           Overschrijding van het normleasebedrag is, in overleg met- en na toestemming van de werkgever, toegestaan. Hiervoor is de werknemer een eigen bijdrage voor privégebruik verschuldigd. De eigen bijdrage voor privégebruik van de werknemer wordt maandelijks op het salaris van de werknemer ingehouden.

5.           Als de werknemer de voorkeur geeft aan een auto waarvan het leasebedrag lager is dan het normleasebedrag, dan heeft de werknemer geen recht op uitkering of verrekening van het verschil.

6.           Permanente vervanging

[naam leasemaatschappij] is te allen tijde gerechtigd om voor de verdere duur van de gebruiksovereenkomst een vervangende auto uit een vergelijkbare klasse in te zetten.

7.           Groene keuze

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat in onze organisatie hoog in het vaandel. Onderdeel daarvan is het streven om het wagenpark te ‘vergroenen’. De autokeuze is daarom beperkt tot energiezuinige auto’s; auto’s met energielabel A, B of C, waarbij de voorkeur uitgaat naar een auto die zo energiezuinig mogelijk is. De werkgever kent daarom een bonus toe aan berijders die kiezen voor een auto met A of B-label. Deze bonus wordt maandelijks uitgekeerd.

8.           Bonus groener rijden:

a.           A-label; EUR 50 per maand

b.           B-label; EUR 25 per maand

c.           C-label; geen

9.           Autokeuze

De werkgever bepaalt het merk of type van de leaseauto. Uitgangspunt is dat een leaseauto niet langer dan 5 jaar bereden wordt. De werkgever kan daarvan – om haar moverende redenen – vanaf wijken. Het maximale aantal kilometers voor de looptijd is afhankelijk van de motorinhoud, merk en type van de auto en wordt door [naam leasemaatschappij] bepaald.

10.         Het is mogelijk dat een gebruikte auto beschikbaar komt, bijvoorbeeld doordat een werknemer het bedrijf heeft verlaten op het moment dat de looptijd van het leasecontract nog niet is verstreken. In die gevallen kan de werkgever bepalen dat deze auto aan de werknemer wordt toegewezen.

Opties en accessoires

1.           In principe wordt iedere leaseauto afgeleverd in de standaarduitvoering. Onder standaarduitvoering wordt in dit verband verstaan de auto inclusief radio/cd speler of mp3 aansluiting en een trekhaak.

2.           Accessoires en eventuele veranderingen mogen uitsluitend in overleg met en na toestemming van de werkgever worden aangebracht.

3.           De kosten van extra accessoires en eventuele veranderingen kunnen, naar keuze van de gebruiker – maar uitsluitend nadat de werkgever daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven – ofwel in het leasecontract van de desbetreffende auto worden ondergebracht, ofwel door de werknemer met de dealer worden afgerekend.

4.           Ook voor accessoires die niet direct bij aanvang, maar tijdens de looptijd van het contract worden aangebracht geldt dat die pas aangebracht kunnen worden nadat de werkgever daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Voor later aangebrachte accessoires en eventuele veranderingen geldt dat de werknemer die alleen bij de dealer die de auto heeft afgeleverd kan laten aanbrengen. De werknemer dient daarvoor rechtstreeks met de dealer af te rekenen. De accessoires en aanpassingen zijn en blijven geheel voor rekening en risico van de werknemer, alsmede alle kosten van het eventuele onderhoud en herstel.

5.           Na afloop van het leasecontract mogen deze accessoires slechts door de werknemer worden verwijderd, indien de auto in originele staat kan worden teruggeleverd. Alle eventuele kosten van het verwijderen van accessoires, alsook alle eventuele herstelwerkzaamheden, zijn geheel voor rekening en risico van de werknemer. De werknemer heeft geen recht op vergoeding van accessoires die hij niet verwijdert of die niet kunnen of mogen worden verwijderd.

Brandstofkeuze

De brandstofkeuze is, in overleg met de werknemer en de leasemaatschappij, aan de werkgever.

Gebruik leaseauto

1.           Een leaseauto wordt primair aan de werknemer ter beschikking gesteld voor zakelijk gebruik c.q. de uitoefening van zijn functie. Behoudens het gebruik van een vervangende auto tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden zal de werknemer ten behoeve van de functievervulling uitsluitend van de door de werkgever beschikbaar gestelde auto gebruikmaken.

2.           De werknemer mag de auto niet verpanden of anderszins bezwaren, verhuren, in onderhuur geven, verkopen of in gebruik geven aan derden, anders dan gezinsleden of medewerkers van de werkgever. De auto mag alleen aan gezinsleden of medewerkers van de werkgever in gebruik worden gegeven als zij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

3.           Het is evenmin toegestaan om de leaseauto te gebruiken om tegen betaling personen te vervoeren, de auto te gebruiken voor snelheidsritten, prestatieritten (met uitzondering van puzzelritten) of voor lesdoeleinden.

4.           Inspectie

De werknemer zal de werkgever respectievelijk [naam leasemaatschappij] ten alle tijden in staat stellen om de auto te inspecteren.

5.           Gebruik van de auto voor privédoeleinden is toegestaan, mits voldaan wordt aan de voorwaarden, waaronder, doch niet uitsluitend, de fiscale voorwaarden. Voor het aantal te rijden privé-kilometers geldt dat dit in overeenstemming dient te zijn met de inschatting vooraf.

6.           De werkgever is gerechtigd de kosten van het privégebruik aan de werknemer door te belasten, indien er sprake blijkt te zijn van extreem privégebruik. De doorbelasting is in dat geval een (extra) bijdrage voor privégebruik.

Privégebruik in het buitenland

1.           Het is toegestaan de auto te gebruiken voor vakantiedoeleinden in het buitenland, met dien verstande dat alleen die landen met de auto bezocht mogen worden die vallen onder de polisvoorwaarden van de verzekering en vermeld staan op de ‘groene kaart’.

2.           Alle kosten die gemaakt worden in het buitenland, zoals reparatie, vervangende auto, wegslepen, hotel- en verblijfskosten, zijn voor rekening van de werknemer, tenzij de kosten door de verzekering of door de leasemaatschappij worden vergoed.

3.           Brandstofkosten in het buitenland voor privégebruik zijn voor rekening van de werknemer.

Vervangende auto

1.           Bij reparaties in Nederland die niet binnen één werkdag kunnen worden uitgevoerd, kan de werknemer de beschikking krijgen over een vervangende auto gedurende de tijd dat de leaseauto niet ter beschikking van de werknemer kan zijn. Zodra de leaseauto na reparatie weer ter beschikking komt van de werknemer, dient de vervangende auto onverwijld te worden ingeleverd.

2.           De werknemer zal de onderhoudsbeurten van de auto zodanig organiseren, dat in beginsel geen vervangende auto nodig is. De werknemer zal vervoer naar het werk en de reparatie-instelling op eigen initiatief en voor eigen rekening en organiseren zonder onnodig tijdverlies.

3.           Als de werknemer vervangend vervoer nodig heeft voor de goede uitoefening van zijn functie, dan kan hij – na toestemming van zijn leidinggevende – gebruik maken van vervangend vervoer.

4.           De werkgever is gerechtigd de kosten van vervangend vervoer door te belasten aan de werknemer, bijvoorbeeld als sprake is van onnodig of van overmatig gebruik ervan.

5.           Bij reparaties in het buitenland kan in de meeste gevallen via de [naam leasemaatschappij] Alarm Service een vervangende auto ter beschikking worden gesteld conform de richtlijnen voor gebruik en onderhoud.

Aflevering van de leaseauto

1.           In principe wordt iedere leaseauto voorzien van stickers met de bedrijfsnaam van de werkgever, dit in samenspraak met de afdeling PR en ter discretie van de werkgever.

2.           Bij het overdragen van de leaseauto zullen aan de werknemer de volgende bescheiden worden uitgereikt:

 • handleiding voor gebruik en onderhoud van de auto
 • tankpas met pincode
 • schadeaangifteformulier
 • een Interna¬tionaal Motorrijtuig-verzekeringsbewijs (“de groene kaart”)
 • kentekenbewijzen deel 1A en 1B. ([naam leasemaatschappij] bewaart het eigendomsbewijs (deel 2)).

3.           De werknemer dient bij het in ontvangst nemen van de auto de gebruikersovereenkomst te ondertekenen. Daarop dient de kilometerstand op dat moment vermeld te zijn.

Onderhoud van de leaseauto

1.           De leaseauto wordt primair aan een werknemer ter beschikking gesteld voor de uitoefening van de functie. De werknemer is verplicht de auto deskundig en zorgvuldig te gebruiken in overeenstemming met de overheidsvoorschriften en de aan de werknemer gegeven gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. De werknemer dient de auto in goede staat te houden en zo nodig te laten herstellen. Bovendien dient de werknemer de instructies van de dealer, garage en/of leasemaatschappij strikt op te volgen.

2.           De werknemer dient bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – zorg te dragen voor:

3.           Tussentijds bijvullen van het oliecarter met de door de fabrikant voorgeschreven olie.

4.           Technisch onderhoud volgens fabrieksschema, door een officiële dealer van het merk van de leaseauto of door een door [naam leasemaatschappij] geselecteerd garagebedrijf.

5.           Regelmatig controleren – en indien nodig bijvullen – van olie- en koelvloeistoffen.

6.           De jaarlijkse algemene periodieke autokeuring (APK), voorzover dat voor de leaseauto noodzakelijk is. De werknemer dient dit minimaal twee maanden voor de uiterlijke datum te laten doen.

7.           Het schoonhouden van de binnen- en buitenkant van de leaseauto.

8.           Schade als gevolg van verwijtbaar en/of onbehoorlijk gebruik en/of onderhoud van de leaseauto door de werkgever en/of de gebruiker(s) waarvoor de werkgever aansprakelijk voor wordt gesteld, zullen op de werknemer worden verhaald.

9.           De hulpverlening in het buitenland met betrekking tot de leaseauto wordt door- of in overleg met [naam leasemaatschappij] verzorgd. De in het buitenland gemaakte brandstofkosten – althans indien en voor zover het zakelijk verkeer betreft – dient te worden gedeclareerd bij de afdeling administratie van de werkgever.

Kosten in verband met het gebruik van de auto

1.           De kosten voor diensten en leveringen voortvloeiend uit het gebruik van de leaseauto die voor rekening van [naam leasemaatschappij] zijn, dienen door de werknemer op de door [naam leasemaatschappij] voorgeschreven wijze te worden gedeclareerd. Kosten die door [naam leasemaatschappij] niet worden vergoed, komen voor rekening van de werkgever, daaronder begrepen doch niet uitsluitend de kosten voor:

 • stalling, behalve in de eigen garage van de werknemer;
 • parkeren;
 • brug-, pont-, boot-, tunnel-, tol-, bergpasgelden en vergelijkbare heffingen;
 • het wassen en schoonhouden van de auto;
 • schoonhouden van het interieur van de auto;
 • brandstof;
 • laadpaal/elektriciteit.

De volgende kosten komen voor rekening van de werknemer:

 • eigen bijdrage voor privégebruik;
 • parkeerboetes;
 • alle kosten welke het gevolg zijn van niet behoorlijk gebruik en/of onderhoud van de auto;
 • alle kosten en schade van inbeslagname en/of verbeurdverklaring van de leaseauto;

2.           Verkeersovertredingen

Verkeersovertredingen, boetes, administratieve sancties almede alle bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, administratieve kosten, rentes, boetes, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening en verantwoording van de werknemer. Als deze kosten door – of namens – de werkgever zijn voldaan, dan is de werkgever gerechtigd die kosten, vermeerderd met de administratieve kosten van de werkgever, in te houden op het salaris van de werknemer. Als de werknemer het daarmee niet eens is, dan kan hij achteraf gemotiveerd bezwaar indienen bij de personeelsafdeling van de werkgever;

3.           Kosten voor parkeren (exclusief parkeerboetes), bruggelden, pont, boot, tunnel, tol, bergpas, en vergelijkbare heffingen in Nederland, c.q. in het buitenland, uitsluitend indien gemaakt ten behoeve van aangetoond zakelijk gebruik en kosten voor het schoonhouden van de auto kunnen, overeenkomstig de richtlijnen ten aanzien van kostendeclaraties, bij de werkgever worden gedeclareerd.

Tankpas

De werknemer zal bij het tanken van brandstof gebruikmaken van een zogenaamde “Tankpas”. Bij ieder gebruik van de tankpas dient de kilometerstand van de leaseauto te worden ingevoerd/geregistreerd. Als geen gebruik van de tankpas gemaakt kan worden, dan kunnen de brandstofkosten bij de werkgever gedeclareerd worden. Met de aan de werknemer ter beschikking gestelde tankpas dient uitsluitend te worden getankt met de ter beschikking gestelde leaseauto. Bij verlies van de tankpas dienen onmiddellijk [naam leasemaatschappij] en de werkgever – mondeling en schriftelijk – op de hoogte te worden gesteld en dient zorg gedragen te worden voor blokkering van de tankpas.

Laadpaal / elektriciteit

Indien de ter beschikking gestelde auto een elektrisch aangedreven auto betreft, zal de werkgever voor zover de situatie dit toelaat, de kosten voor het plaatsen van een laadpaal bij de werknemer thuis op declaratiebasis vergoeden. Hetzelfde geldt voor de elektriciteit voor de auto en eventuele nodige aanpassingen, zoals een extra groep in de meterkast en een meter om het verbruik te meten. Ook onderhoud en servicekosten van de laadpaal komen voor rekening van de werkgever. De kosten voor  schade aan de laadpaal door toedoen van de werknemer is voor rekening van de werknemer.

Indien de gebruikersovereenkomst binnen [aantal maanden, bijvoorbeeld 60] wordt beëindigd of onderbroken, betaalt hij een vergoeding voor de laadpaal en de installatie daarvan ter hoogte van [aantal maanden eerder uit dienst/aantal maanden] x de kosten voor de laadpaal en installatie daarvan aan de werkgever terug.

Schade en verzekering

1.           De werkgever heeft een overeenkomst voor het verzekeren van schade op basis van [soort]. Tevens is een inzittendenverzekering afgesloten.

2.           In geval van schade dient de werknemer daarvan direct telefonisch melding te maken aan [naam leasemaatschappij] (telefoonnummer [telefoonnummer leasemaatschappij]). De werknemer dient een schadeformulier correct en volledig in te vullen en binnen vierentwintig uur naar [naam leasemaatschappij] (adres: [adres leasemaatschappij]).

3.           Als sprake is van diefstal, verduistering, inbraak, joyriding, oplichting, parkeerschade, vallende en/of gevallen lading, schade toegebracht door vandalisme, schade in combinatie met lichamelijk letsel, dan doet de werknemer daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie, laat een proces-verbaal of politierapport opmaken en zendt daarvan per omgaande een kopie naar [naam leasemaatschappij] (adres: [adres leasemaatschappij]).

4.           Alle brieven en/of bescheiden die de werknemer in verband met de schade ontvangt, zendt hij direct door naar [naam leasemaatschappij] (adres: [adres leasemaatschappij]).

5.           De werknemer dient alle instructies van [naam leasemaatschappij] strikt op te volgen. Alle vragen van [naam leasemaatschappij] zal de werknemer naar beste kunnen en naar eer en geweten beantwoorden. Alle verzoeken van [naam leasemaatschappij], bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, ter beantwoording van de schuldvraag, dienen onverwijld naar beste kunnen en naar eer en geweten door de werknemer worden ingewilligd.

6.           Als de werknemer zich niet aan bovengenoemde regels houdt, dan zal alle schade en zullen alle kosten die daaruit voortvloeien, aan de werknemer in rekening worden gebracht.

7.           Lichamelijk letsel

Als bij een schade ook lichamelijk letsel is ontstaan bij de werknemer/gebruiker van de leaseauto of bij derden, dan is de werknemer verplicht de werkgever daarvan per omgaande in kennis te stellen. De werknemer is bovendien verplicht er zorg voor te dragen dat zodanige maatregelen zijn getroffen die zijn vereist ingevolge de geldende verzekeringspolis. De gebruiker van de leaseauto is bovendien verplicht er zorg voor te dragen dat door een daartoe bevoegd (overheids)orgaan proces-verbaal is opgemaakt.

8.           Als de werknemer zich niet aan bovengenoemde regels houdt, dan zal alle schade en zullen alle kosten die daaruit voortvloeien, aan de werknemer in rekening worden gebracht.

9.           Diefstal

Bij diefstal van de leaseauto dient de werknemer direct aangifte te doen bij de politie en melding te doen bij [naam leasemaatschappij] (telefoonnummer [telefoonnummer leasemaatschappij], adres: [adres leasemaatschappij]). Bij diefstal in het buitenland dient zowel aangifte bij de politie in de plaats van de diefstal te worden gedaan als bij de politie in Nederland.

10.         Eigen risico

Bij schade wordt het eigen risico door de leasemaatschappij doorberekend aan de werkgever. Het eigen risico bij het eerste schadegeval per kalenderjaar komt voor rekening van de werkgever. Het eigen risico bij de tweede en volgende keren komt in beginsel voor rekening van de werknemer. Bij extreem schadeverloop is de werkgever gerechtigd het eigen risico voor de werknemer te verhogen. Indien de leasemaatschappij een verhoogd eigen risico in rekening brengt, zal deze verhoging in elk geval en onverkort worden doorbelast aan de werknemer. De bepaling van het aantal schadegevallen is persoonsgebonden.

11.         Het eigen risico per schadegeval bedraagt EUR [bedrag].

Beëindiging en onderbreking gebruikersovereenkomst

1.           Tijdelijke onderbreking

De werkgever is gerechtigd om de leaseauto -na overleg met de gebruiker – voor een bepaalde periode ter beschikking te stellen aan een andere werknemer.

2.           Inleveren leaseauto

De werknemer dient, op eerste oproep van de werkgever om welke reden dan ook, de leaseauto met alle toebehoren, van binnen en van buiten schoongemaakt en zonder schade, op een nader door de werkgever te bepalen tijdstip en plaats in te leveren.

3.           Bij beëindiging en/of onderbreking van de gebruiksovereenkomst leaseauto dient de leaseauto per omgaande aan de werkgever te worden geretourneerd.

4.           De gebruiksovereenkomst leaseauto wordt beëindigd indien:

 • De arbeidsovereenkomst is geëindigd;
 • Een werknemer door functiewijziging niet langer voor een leaseauto in aanmerking komt (in dit soort gevallen zal een individuele overgangsregeling getroffen worden);
 • Een werknemer de verplichting uit hoofde van de gebruiksovereenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt;
 • Van een werknemer het rijbewijs – al dan niet tijdelijk – wordt ingetrokken;
 • De werknemer drie maanden aaneengesloten arbeidsongeschikt is en er geen vooruitzicht bestaat op spoedig herstel of zodanige werkhervatting dat, naar het oordeel van de werkgever, gebruik van de leaseauto nodig is;
 • Zich, naar het oordeel van de werkgever, andere gewichtige redenen voordoen.

5.           Onderbreking

Deelname aan deze regeling wordt onderbroken bij afwezigheid van de werknemer ingeval van non-actief stelling.

6.           Inleveren

Bij zowel beëindiging als bij onderbreking van de regeling wordt de auto met alle toebehoren, waaronder doch niet uitsluitend de autopapieren, alle sleutels en de tankpas, door de werknemer per omgaande, op een door de werkgever bepaalde plaats, aan de werkgever overgedragen.

Overname leaseauto

1.           De werkgever kan de werknemer in de gelegenheid stellen om de auto te kopen tegen een door [naam leasemaatschappij] vastgestelde waarde bij vrije verkoop. De werkgever is daartoe evenwel niet verplicht en de werkgever heeft in de koop/verkoop van de leaseauto geen enkele rol en aanvaard dus geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.

2.           Vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Bij opzegging van het dienstverband door de werknemer, kan de werkgever de werknemer in de gelegenheid stellen het leasecontract mee te nemen naar de nieuwe werkgever. Mocht dit niet lukken, dan zullen alle kosten van de vrijwillige eigen bijdrage, voortvloeiende uit het voortijdig verbreken van de leaseovereenkomst, doorberekend worden aan de werknemer. De werkgever is gerechtigd tot verrekening daarvan met de eindafrekening van het dienstverband.

Inname van de leaseauto

1.           Bij het einde van de gebruiksovereenkomst dient de werknemer de auto in goede staat en met alle bijbehorende bescheiden, waaronder, doch niet uitsluitend, alle sleutels, het kentekenbewijs deel 1A en 1BI, het reparatieopdracht couponboekje, de groene kaart, de handleiding, aan te bieden op een door de werkgever of door [naam leasemaatschappij] te bepalen adres.

2.           De werknemer heeft geen recht op vergoeding van aangebrachte accessoires die hij niet heeft verwijderd, die niet (schadeloos) kunnen worden verwijderd of die niet mogen worden verwijderd.

Fiscale gevolgen

Door het ondertekenen en bij de werkgever indienen van de leaseauto aanvraag, aanvaardt de werknemer alle fiscale gevolgen die zijn verbonden aan de terbeschikkingstelling van de leaseauto aan hem.

(Eenzijdige) wijzigingen

De werkgever behoudt zich het recht voor om de in deze regeling genoemde bepalingen (eenzijdig) te wijzigen indien hij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat eventueel door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.