Voorbeeldbrief bevestiging ontslag op staande voet

Wetgeving gerelateerd aan dit document

Artikel 7:677 BW
Artikel 7:678 BW

Waarschuwing

Een ontslag op staande voet moet aan heel strenge eisen voldoen.

Voorbeeldbrief

Bevestiging ontslag op staande voet
Aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post[naam werknemer] [adres] [plaats] [plaats], [datum],

Betreft: bevestiging ontslag op staande voet

Geachte [naam werknemer],

Hierbij bevestigen wij dat wij u op [datum ontslag op staande voet]op staande voet hebben ontslagen.

De redenen voor dit ontslag zijn, zoals wij u ook op [datum ontslag opstaande voet]hebben meegedeeld [omschrijven waarom een ontslag op staande voet is gegeven].

U heeft gelegenheid gehad uw kant van het verhaal te vertellen, [ofwel; hiervan heeft u geen gebruik gemaakt, ofwel; dit heeft niet tot een ander oordeel geleid].

Deze redenen vormen elk afzonderlijk maar ook in samenhang een dringende reden voor dit ontslag op staande voet.

Wij zullen per [datum ontslag op staande voet]een correcte eindafrekening opstellen van het salaris, vakantiegeld en niet-genoten vakantiedagen.

Nu u ons een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, bent u op grond van de wet aan ons een schadevergoeding verschuldigd. Hierbij maken wij aanspraak op de door u aan ons verschuldigde gefixeerde schadevergoeding. Wij zullen dit bedrag  [vermeerderd met het door u aan ons verschuldigde bedrag gezien de schuld die u nog bij ons hebt,]inhouden bij de nog op stellen eindafrekening.

Nu de arbeidsovereenkomst is geëindigd, dient u per omgaande de bedrijfseigendommen die u in uw bezit heeft in te leveren.

Om er zeker van te zijn dat u deze brief ontvangt, sturen wij u een exemplaar per gewone en per aangetekende post.

Hoogachtend,[naam en functie] [naam werkgever] [adres] [plaats]