De Ziekmelding van een werknemer regelen bij het UWV

Ziekmelding bij UWV in week 42

Ziekmelding bij UWV in week 42

Is een werknemer langdurig ziek, dan meld je de werknemer ziek bij UWV in de 42e ziekteweek. De ziekmelding doe je via de website van UWV. In bepaalde gevallen geldt een kortere termijn, namelijk als de werknemer:

 • zwanger is
 • een fictief dienstverband heeft
 • onder een no-riskpolis valt
 • ziek is door orgaandonatie
 • onder de Compensatieregeling valt
 • uit dienst gaat voor de 42e ziekteweek
 • uitzendkracht is

Ziekmelding UWV zwangere werknemer

Is een werknemer zwanger en wordt zij ziek, dan moet je de werknemer uiterlijk binnen 6 weken na de eerste ziektedag ziekmelden bij UWV.

Dit is anders als de zogenaamde ‘flexibiliseringsperiode’ is ingegaan. De flexibiliseringsperiode is de periode van 2 weken in de 6 tot 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. Bij zwangerschap van een tweeling of meerling is de flexibiliseringsperiode anders. Dan gaat het om de periode van 2 weken in de 10 tot 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum.

In de flexibiliseringsperiode moet de werknemer uiterlijk op de 4e ziektedag worden ziekgemeld bij UWV.

Is de werknemer ziek als gevolg van de zwangerschap of bevalling ná afloop van haar zwangerschapsverlof? Dan moet de werknemer ook uiterlijk op de 4e ziektedag ziek worden gemeld bij UWV.

Ziekmelding UWV bij een fictief dienstverband

Sommige werknemers hebben een zogenaamd ‘fictief dienstverband’. Het gaat dan om:

 • thuiswerkers
 • leerlingen
 • stagiairs
 • aannemers van werk
 • freelancers
 • provisiewerkers

Bij aannemers van werk gaat het alleen om die aannemers die niet werkzaam zijn in een eigen bedrijf. Werknemers met een fictief dienstverband die ziek worden kunnen op grond van de vangnetregeling aanspraak maken op een ziektewetuitkering.

Werknemers met een fictief dienstverband meld je uiterlijk op de 4e ziektedag ziek bij UWV.

Ziekmelding UWV bij no-riskpolis

Valt de zieke werknemer onder een no-riskpolis? Meld de werknemer dan uiterlijk in de 6e ziekteweek ziek bij UWV.

Ziekmelding UWV bij orgaandonatie

Wordt een werknemer ziek door orgaandonatie, dan moet je uiterlijk in de 6e ziekteweek de werknemer ziekmelden bij UWV. Een orgaandonor kan op grond van de vangnetregeling aanspraak maken op een ziektewetuitkering. Is de werknemer nog niet ziekgemeld en wordt hij weer beter binnen de 6-weken-termijn? Doe de ziekmelding dan binnen 2 dagen nadat de werknemer zich beter heeft gemeld, tegelijk met de herstelmelding.

Ziekmelding UWV bij Compensatieregeling

Oudere, voormalig werkloze werknemers die onder de Compensatieregeling vallen, moeten worden ziekgemeld bij het UWV binnen 4 dagen nadat de werknemer 13 weken ziek is.

Ziekmelding UWV bij uitdiensttreding

Soms eindigt de arbeidsovereenkomst voor de 42e ziekteweek, bijvoorbeeld omdat een contract voor bepaalde tijd afloopt. In dat geval moet de ziekmelding bij UWV uiterlijk op de eerste dag van de 42e ziekteweek gebeuren of op de laatste dag van het dienstverband.

Ziekmelding UWV uitzendkracht

Werkt een werknemer als uitzendkracht met een uitzendbeding en wordt hij ziek? Dan moet het uitzendbureau de werknemer uiterlijk op de 4e ziektedag ziek melden bij UWV. Geldt geen uitzendbeding, dan betaalt het uitzendbureau het loon door en gelden de ‘gewone’ regels voor het ziekmelden bij UWV.

Boete te laat of niet ziekmelden bij UWV

Het UWV legt een werkgever een boete op als:

 • een werkgever geen ziekmelding doet bij UWV;
 • een te late ziekmelding bij UWV doet; of
 • de details van de melding niet kloppen.

De boete wordt afgestemd op de ernst van de overtreding en bedraagt maximaal € 455,-. In sommige gevallen kan UWV oordelen dat één en ander niet verwijtbaar is en geen boete opleggen.

Verschil ziekmelding bij UWV en bedrijfsarts of arbodienst

De ziekmelding bij UWV staat los van de ziekmelding bij de arbodienst of bedrijfsarts. Als een werknemer ziek wordt en het duidelijk is dat hij niet binnen korte tijd zal herstellen, meld je de werknemer binnen zeven dagen ziek bij de arbodienst of bedrijfsarts. De arts maakt dan uiterlijk in de zesde ziekteweek een Probleemanalyse. De arts stelt dan vast of de werknemer nog mogelijkheden heeft om weer aan het werk te gaan. Is dat het geval, dan moet je samen met de werknemer voor de negende verzuimweek in overleg een Plan van aanpak opstellen.

In XpertHR vind je als abonnee de Checklist Poortwachter waarin week voor week is aangegeven welke acties je moet ondernemen bij de re-integratie van een zieke werknemer. Ook vind je uitgebreide informatie over het voeren van een actief verzuimbeleid en hoe je een werknemer succesvol kunt laten re-integreren.